Hope

Hope 05.02.2009 - 20.07.2018

Liebs Hopeli, mir wünsche dir ä gueti Reis über di Rägebogebrüg, gschockt u mega trurig näme mir Abschid vo dir,  mit dinere liebenswärtä u suveränä Art hesch du üs immer wieder verzöuberet. Danke Hopeli u mir gse üs wieder, Chrigi mir wünsche dir viu chraft i dere schwäre Zit.